Sai Mantras

Om Sai Gayatri Mantra

Om Shirdi Vasaya Vidmahe

Sacchidanandaya Dhimahi

Thanno Sai Prachodayath

Shri Sai Mantra

Om Sai Namo Namaha

Sree Sai Namo Namaha

Jai Jai Sai Namo Namaha

Sadguru Sai Namo Namaha


Shri Sai 108 Guru Om

Om Shri Sai Ganeshaya Namaha

Om Sat Guru Sainathaya Namaha

Om Jagatguru Sainathaya Namaha

Om Paramaguru Sainathaya Namaha

Om Devaguru Sainathaya Namaha

Om Sai Shiva Shakthyai Namaha

Om Sai Sarva Shaktimaanaya Namaha

Om Sai Sarvavyaapankaya Namaha

Om Sai Sarva Atmaaya Namaha

Om Sai Alaga Niranjanaya Namaha

Om Sai Sarva Saakshiyaya Namaha

Om Sai Antaryamiyaya Namaha

Om Sai Paripurajatha Namaha

Om Sai AdiShatyai Namaha

Om Sai AnaadhiShaktyai Namaha

Om Sai Ramaya Namaha

Om Sai Trolokinathaya Namaha

Om Sai Thrikaala darshiyaaya Namaha

Om Sai Govindaya Namaha

Om Sai Satchit ananda swarupaya Namaha

Om Sai Bhaktha Rakshakaaya Namaha

Om Sai Paramananda swarupaya Namaha

Om Sai MahaDurgayai Namaha

Om Sai Aakarshana Shathiyaaya Namaha

Om Sai Agnana Vinashakaaya Namaha

Om Sai Yogeeshwaraaya Namaha

Om Sai Purushottama Purushaaya Namaha

Om Sai Shankaraya Namaha

Om Sai Sukha Swarupaya Namaha

Om Sai Kalyana Swarupaya Namaha

Om Sai Jaga Aadhaaraya Namaha

Om Sai Raghunandanaaya Namaha

Om Sai DevaRakshakaaya Namaha

Om Sai Asura Samhaaryaaya Namaha

Om Sai Karma Phala Daataya Namaha

Om Sai Dattatreya Namaha

Om Sai Kartha Purushaaya Namaha

Om Sai Dinabandhu aaya Namaha

Om Sai Bhaktha Bhayahaaryaaya Namaha

Om Sai Dukha nivaaranaaya Namaha

Om Sai Akaala Purushaaya Namaha

Om Sai Adi Narayanaaya Namaha

Om Sai Leeladhariyaya Namaha

Om Sai JanahitKaaryaya Namaha

Om Sai Shivshambuvaya Namaha

Om Sai Aapatthi haranaaya Namaha

Om Sai Sharanaagata Vatsalaaya Namaha

Om Sai Madhavaaya Namaha

Om Sai Raagan Haaraya Namaha

Om Sai Jagat Kaaranaaya Namaha

Om Sai Sadgati Daataya Namaha

Om Sai Maha Kaalikaayai Namaha

Om Sai Karuna Sindhuvaaya Namaha

Om Sai Sarveshwaraaya Namaha

Om Sai Jagadheeshwaraaya Namaha

Om Sai Akaala Shakhthiyai Namaha

Om Sai Patheeta Paavanaya Namaha

Om Sai Viswanathaya Namaha

Om Sai Veda Swarupaya Namaha

Om Sai Sukha Daataaya Namaha

Om Sai Harinarayanaya Namaha

Om Sai Sathya Swarupaya Namaha

Om Sai Sarva Smaranaaya Namaha

Om Sai Jyoti Swarupaya Namaha

Om Sai Mahalakshmyai Namaha

Om Sai Hari Govindaya Namaha

Om Sai Soham Devaya Namaha

Om Sai Omakara Swarupaya Namaha

Om Sai MahaSaraswatyai Namaha

Om Sai Hari Vittalaya Namaha

Om Sai Venkateshwaraya Namaha

Om Sai maya Vinaashakaaya Namaha

Om Sai Moha Vinaashakaaya Namaha

Om Sai Vipaththi panjanatha Namaha

Om Sai Bhakthi Daataaya Namaha

Om Sai Mukthi Daataaya Namaha

Om Sai Gnana Daataaya Namaha

Om Sai Gopi Vallabhaya Namaha

Om Sai Bhavataarakaaya Namaha

Om Sai SarvaPriyaaya Namaha

Om Sai Aparadha Hartaatha Namaha

Om Sai Pandarinaaraayanaya Namaha

Om Sai Krupa Saagaraaya Namaha

Om Sai Mangalahari Devaya Namaha

Om Sai Amangalahari Devaya Namaha

Om Sai Amrutha Sindhuvaaya Namaha

Om Sai Shanti Daataaya Namaha

Om Sai Chandramouleeshwaraya Namaha

Om Sai Jagat Rupaya Namaha

Om Sai Aatma Jyothiyaya Namaha

Om Sai Lakshminarayanaya Namaha

Om Sai Abheda Shakthiyaya Namaha

Om Sai Vishwaatmaaya Namaha

Om Sai Paramaatmaaya Namaha

Om Sai Bhakta Vatsalaaya Namaha

Om Sai Agni Rupaya Namaha

Om Sai Gayathriyai Namaha

Om Sai Maha Ambikaayai Namaha

Om Sai Dharma Rakshakaaya Namaha

Om Sai Siddhi Daataaya Namaha

Om Sai Riddhi Daataaya Namaha

Om Sai Yoorprakaaya Namaha

Om Sai Sadhu Rakshakaaya Namaha

Om Sai Chintanaashakaaya Namaha

Om Sai Ananda Moorthaya Namaha

Om Sai Bhagya Vidhaataya Namaha

Om Sai HariHaraaya Namaha

Om Sai Para Brahmaane Namaha